Zoeken op deze website

  Flanders Port Area is een breed netwerk van en voor de volledige havensector. Het netwerk ijvert voor een verankering van onze havens als duurzame knooppunten in logistieke netwerken. Met Flanders Port Area stimuleert de Vlaamse overheid de samenwerking tussen de vier Vlaamse havens: Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. Terreinen waar gezamenlijke initiatieven een meerwaarde kunnen betekenen, krijgen daarbij prioriteit.

  Concreet werkt Flanders Port Area rond volgende doelstellingen:

  1. Participatie creëren van de volledige havensector aan het Vlaams beleid, relevant voor de havens. Dat kan door de havengebruikers aan te moedigen om inhoudelijke voorstellen te lanceren.
  2. Samenwerking stimuleren tussen alle sectoren en belanghebbenden rond bepaalde onderwerpen en projecten. Elke sector heeft immers zijn eigen expertise.
  Voor Flanders Port Area zijn volgende strategische thema's afgelijnd :

  Flanders Port Area is een onderdeel van Flanders Logistics.

   

  Het maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse havens verstevigen

  Voor de Vlaamse havens geldt nog al te vaak ‘onbekend maakt onbemind’. Een negatieve perceptie kan eventueel nog omgebogen worden; onverschilligheid is veel moeilijker aan te pakken. Toch is het belangrijk om hierin op alle niveaus en via verschillende kanalen te blijven investeren. Een steviger maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse havens maakt ook een steviger Vlaams havenbeleid mogelijk.

  Om het maatschappelijk draagvlak voor de Vlaamse havens te verstevigen worden volgende initiatieven vooropgesteld :

  • op regelmatige basis een Vlaamse Havendag organiseren,
  • omwonenden van de havengebieden actiever betrekken bij de havens,
  • informatie geven over havens en maritiem transport.

  De Vlaamse Havencommissie speelt een coördinerende rol bij de organisatie van de Vlaamse Havendag.

  De Vlaamse havens verankeren in logistieke netwerken

  Uit onderzoeken blijkt dat de concurrentie zich niet alleen binnen en tussen havens afspeelt maar ook meer en meer op niveau van volledige logistieke stromen en ketens (zogenaamde supply chains). Het succes van een haven hangt tegenwoordig sterk af van de plaats die een haven als schakel kan verwerven in internationale logistieke ketens. We moeten daarbij waakzaam zijn dat onze havens niet alleen nog doorgeefluiken worden. Het moet de bedoeling zijn om maximale toegevoegde waarde en werkgelegenheid te koppelen aan de goederenstromen die via onze havens verlopen.

  De volgende projecten worden uitgewerkt :

  • innovatieve logistieke concepten in havens,
  • streven naar maximale logistieke toegevoegde waarde,
  • uitwisselen van best practices op gebied van duurzaamheid.

  De concurrentiepositie van de Vlaamse havens versterken

  De Vlaamse zeehavens zijn de economische poorten van Vlaanderen. De zeehavens en de daar gevestigde bedrijven zijn als directe bron van inkomen en werkgelegenheid voor Vlaanderen van cruciaal belang. Deze werkgelegenheid en toegevoegde waarde mogen echter niet als definitief verworven worden beschouwd. De positie van de Vlaamse zeehavens, en dus ook hun rol in de Vlaamse economie, moet sterk gehouden worden in een omgeving van uiterst scherpe internationale concurrentie.

  Daarom worden volgende projecten voorgesteld :

  • alle elementen wegwerken die de ontwikkeling van de havens tegenhouden,
  • een benchmark van de dienstverlening en regelgeving in onze havens uitvoeren,
  • de strategische verkenningsnota ‘Zeehavens en maritiem transport - cruciale schakels voor logistiek succes’ hernemen en verder uitwerken.