Aanbeveling over ontwerp onteigeningsdecreet

    Aanbeveling ( op eigen initiatief) over voorontwerp van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut

    De Vlaamse Havencommissie sluit zich volledig aan bij het advies over het Onteigeningsdecreet. Wel heeft de Vlaamse
    Havencommissie een aantal specifieke havengerelateerde vragen en opmerkingen geformuleerd (o.m. over de bevoegdheid tot onteigenen, gevallen waarin tot onteigening kan worden overgegaan, de procedurele afstemming van een in de tijd gelijklopende ruimtelijke planningsprocedure en onteigeningsprocedure, op te nemen verwijzing in het havendecreet en de wet Chabert, e.d.).

    Thema’s en trefwoorden