Uitvoeringsbesluiten bij het Havendecreet en andere relevante wetgeving

         

  HAD-VHC-001

  02-mrt-99

  Decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (Havendecreet)

   

  HAD-VHC-002

  13-jul-01

  Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden

   

  HAD-VHC-003

  13-jul-01

  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bepalingen inzake het toekennen van subsidies aan de havenbedrijven ten behoeve van de havenkapiteinsdiensten die expliciet kunnen worden toegewezen aan de verkeersafwikkeling, de veiligheid en de vrijwaring van het milieu

   

  HAD-VHC-004

  13-jul-01

  Besluit van de Vlaamse regering houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur

   

  HAD-VHC-005

  12-jan-01

  Besluit van de Vlaamse regering houdende de organisatie en de werking van de subregionale overlegorganen

   

  HAD-VHC-006

  13-jul-01

  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages

   

  HAD-VHC-007

  27-apr-01

  Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verkooprecht van de havenbedrijven

   

  HAD-VHC-008

  27-apr-01

  Besluit van de Vlaamse regering betreffende het voorkooprecht van de havenbedrijven – Erratum

   

  HAD-VHC-009

  28-mei-04

  Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de voorlopige begrenzing van de havengebieden

   

  HAD-VHC-010

  13-jul-01

  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de medefinanciering van de instandhouding, met inbegrip van het verwerken van de specie, en het onderhoud van het gedeelte van de maritieme toegangsweg waaraan aanmeerinstallaties voor zee- en binnenschepen gelegen zijn met het oog op de overslag van goederen of het vervoer van personen

   

  HAD-VHC-011

  21-dec-01

  Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 (Programmadecreet) (zie art. 53)

   

  HAD-VHC-012

  21-dec-01

  Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 - erratum

   

  HAD-VHC-013

  30-okt-02

  Ministerieel besluit houdende de oprichting van een subregionaal overlegorgaan voor het Gentse zeehavengebied (SRO-Gent)

   

  HAD-VHC-014

  12-jan-01

  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de bevoegdheid, de samenstelling en de werking van de Vlaamse Havencommissie

   

  HAD-VHC-015

  28-mrt-95

  Wet tot wijziging van titel IV , hoofdstuk V, van de nieuwe gemeentewet (Wet Erdman)

   

  HAD-VHC-016

  24-dec-04

  Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (Programmadecreet) (zie art. 65)

   

  HAD-VHC-017

  16-okt-02

  Persbericht: De Commissie maakt geen bezwaar tegen de financiering van havenkapiteindiensten binnen de Belgische havenbedrijven (Europese Commissie)

   

  HAD-VHC-018

  20-okt-04

  Persbericht: De Commissie keurt de overheidsfinanciering van zeehavens in België goed (Europese Commissie)

   

  HAD-VHC-019

  20-jul-06

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur

   
  HAD-VHC-020 14-dec-07 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor en de procedures tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies en medefinanciering aan de havenbedrijven, alsmede betreffende de subsidie- en medefinancieringspercentages  
  HAD-VHC-021 01-feb-08 Decreet tot wijziging van het havendecreet van 2 maart 1999 en relatie met het gemeentedecreet  
  HAD-VHC-022 20-apr-12 Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens