Memorandum 2014 - Relaties andere bestuursniveaus en overheden

9. Relaties met andere bestuursniveaus en overheden

9.1. Proactief optreden in federale havengerelateerde dossiers

Het havenbeleid is een regionale materie, maar sommige beleidsdomeinen (bijvoorbeeld douane, spoorwegen, mariene ruimtelijke planning, havenarbeidsorganisatie…), die voor de functionering van de Vlaamse havens zeer belangrijk zijn, vallen onder federale bevoegdheid. De Vlaamse Havencommissie vraagt aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen, zoals de hierboven genoemde, die onder de federale bevoegdheid vallen en dringt aan op een goede samenwerking tussen het Vlaamse en het federale beleidsniveau.

Naast samenwerking op Vlaams en federaal niveau in deze federale havengerelateerde dossiers kan het nuttig zijn om in de Vlaamse Havencommissie, bij de behandeling van dergelijke dossiers, een federale vertegenwoordiger uit te nodigen als deskundige.

Verder kan worden verwezen naar de beleidsdomeinen benoemd onder punt 10.

9.2. Zesde staatshervorming

De Zesde Staatshervorming omvat een hele reeks maatregelen, waaronder de overdracht van bevoegdheden van het federale naar het Vlaamse niveau. In de komende legislatuur zal deze overdracht worden afgerond. De Vlaamse Havencommissie vraagt om erop toe te zien dat samen met de bevoegdheden ook voldoende kennis en kunde wordt overgedragen zodat continuïteit wordt verzekerd. 

 

9.3. Douane

De Vlaamse Havencommissie vindt dat Vlaanderen maximaal moet trachten te wegen op het door de federale overheid gevoerde douanebeleid en de voor havens cruciale automatiseringsprojecten in het bijzonder. De nieuwe regeringen dienen erop toe te zien dat de in het douanebeleidsplan ingeslagen weg ook in de volgende legislatuur wordt verdergezet. Hoewel douane in hoofdzaak een federale materie is, is samenwerking tussen het Vlaamse en het federale beleidsniveau en een goede opvolging en ondersteuning vanuit Vlaanderen erg belangrijk. 

  

9.4. Proactief optreden in Europese havengerelateerde dossiers

Vlaanderen heeft inzake de opvolging van Europese havengerelateerde dossiers al een hele weg afgelegd. Op dit moment worden deze dossiers al vrij goed opgevolgd. Deze opvolging, zowel van de Europese beleidsinitiatieven als van Europese medefinancieringsprogramma’s zoals TEN-T, moeten uiteraard voortgezet en waar mogelijk versterkt worden.

De Vlaamse Havencommissie vindt dat Vlaanderen ook proactief moet optreden door ervoor te zorgen dat er Vlaamse deskundigen mee aan tafel zitten wanneer de ontwerprichtlijnen, mededelingen en andere Europese beleidsdocumenten worden voorbereid en geschreven.

Sinds de eerste Havenrichtlijn in 2001 is de opvolging van de Europese havengerelateerde dossiers sterk verbeterd. Zowel bij de Overheid (MOW), de Permanente Vertegenwoordiging als bij de havenbesturen wordt deze materie goed opgevolgd en ook de Vlaamse Havencommissie is actief in de opvolging van en advisering over Europese dossiers.

Het is van groot belang dat de Europese materie ook "van binnenuit" wordt opgevolgd en mee vorm wordt gegeven door een actief lidmaatschap van Vlaamse Europese Parlementsleden in de Commissie Transport van het Europees Parlement.

In het licht van de Europese beleidsontwikkelingen is het van belang om het Vlaamse havenbeheermodel – met autonome, publiekrechtelijke, territoriaal bevoegde havenbesturen – overeind te houden. Daarbij staat centraal dat havenbesturen de verdedigers zijn van het algemene havenbelang, in die zin dat zij tot missie hebben om een zo groot mogelijke toegevoegde waarde van het toevertrouwde havengebied te verzekeren. Kernbevoegdheid hierbij is het beheer van het havendomein en de terbeschikkingstelling ervan aan marktpartijen. De havenbesturen vertalen dit publieke belang o.m. in de structuur, de hoogte en de differentiatie van de financiële vergoedingen die zij capteren van de havengebruikers en vervolgens ook maximaal terug inzetten ten bate van de haveneconomie.

Opvolging van de Europese havengerelateerde dossiers houdt ook in dat er van ondersteuningsprogramma's, zoals in het kader van de Transeuropese Netwerken voor Transport (TEN-T), maximaal gebruik moet worden gemaakt, zie ook punt 6.1. van dit Memorandum.

 

9.5. Bewaking goed nabuurschap

De relaties met Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn voor sommige dossiers van groot belang.

De Vlaamse Regering zal erop toezien dat deze relaties verder worden ontwikkeld en onderhouden met het oog op het vrijwaren van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Vlaamse havens, het respecteren van de afgesloten verdragen en de principes van goed nabuurschap.