Memorandum 2014 - Optimalisering bestaande regelgeving

8. Optimalisering en modernisering van bestaande regelgeving

Het Havendecreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten bieden een solide basis voor het Vlaamse havenbeleid. Op basis van voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen, o.m. op Europees vlak, zijn er sinds het Havendecreet noodzakelijke wijzigingen in het decretale kader aangebracht. De Vlaamse Havencommissie wijst erop dat het ook in de toekomst noodzakelijk blijft om deze regelgeving, mits zorgvuldige afweging en overleg, te blijven optimaliseren en moderniseren in functie van rechtszekerheid en de ontwikkeling van de havens. 

Daarnaast is het ook belangrijk om bij de uitwerking van nieuwe niet-havengerelateerde regelgeving rekening te houden met het bestaande kader voor de havens, zodat er geen tegenstrijdigheden in de regelgeving ontstaan.

Ook los van het Havendecreet is er regelgeving die aanpassing of modernisering vergt. Voorbeelden die in dit verband kunnen genoemd worden, zijn:

  • De wet op de havenkapiteins die dateert van 1936. Uitgaande van de vaststelling dat sindsdien tal van taken en bevoegdheden waarmee de havenbesturen geconfronteerd worden geregionaliseerd werden en ook het wettelijk kader over de jaren heen sterk wijzigde, verdient het bijgevolg aanbeveling om een onderzoek over de actualisatie van de havenkapiteinswet op te starten.
  • De wet “betreffende het beheer van het Linkerscheldeoever-gebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen?? (“wet Chabert??).

Het spreekt voor zich dat bij dergelijke optimalisering en modernisering van regelgeving de Vlaamse Havencommissie betrokken en/of geraadpleegd moet worden.