Memorandum 2014 - Economisch belang Vlaamse zeehavens

2.  Economisch belang van Vlaamse zeehavens

De Vlaamse Havencommissie vraagt de Vlaamse Regering om te kiezen voor het versterken van de rol die de Vlaamse zeehavens vervullen in de economie. De zeehavens en de daar gevestigde bedrijven zijn als directe en indirecte bron van inkomen en werkgelegenheid van groot belang. Mede dankzij de functie van de havens als logistieke draaischijf en als belangrijk onderdeel van de supply chain wordt toegevoegde waarde en werkgelegenheid gecreëerd in en rond het havengebied en in belangrijke mate ook elders in heel Vlaanderen. Hiermee wordt een significante bijdrage geleverd tot de verdere ontwikkeling van Vlaanderen als Europese topregio.

Vlaanderen heeft vier zeehavens. Zij hebben een unieke ligging: zeer centraal in Noordwest-Europa en op het knooppunt tussen de zee en een zeer groot hinterland. Dit schept enorme mogelijkheden voor de industrie en voor de handel. Veel fabrieken kunnen niet draaien zonder de grondstoffen die via de havens worden aangevoerd. Ook voor de export zijn de havens essentieel, in feite wordt heel de wereld een gemakkelijk bereikbaar afzetgebied voor de productie in Vlaanderen, België en de buurlanden. Tenslotte is ook het belang van de havens voor de consument niet te onderschatten: een heel assortiment goederen kan pas in de Vlaamse huiskamers terechtkomen nadat ze de havens gepasseerd zijn. De Vlaamse havens zijn de poorten van en naar de rest van de wereld.

De werkgelegenheid in de havens is zeer groot (ruim 225.000 mensen in de voorbije jaren), dat komt erop neer dat bijna één op de negen jobs in Vlaanderen rechtstreeks of onrechtstreeks iets met de havens te maken heeft. De toegevoegde waarde die rechtstreeks of onrechtstreeks door de Vlaamse havens werd gegenereerd bedroeg in de voorbije periode jaarlijks ruim 27 miljard euro, dit is bijna één zevende van het bruto regionaal product van Vlaanderen. Met deze werkgelegenheid en toegevoegde waarde zijn de havens een belangrijke bron van welvaart voor Vlaanderen.

De Vlaamse havens zijn in internationaal verband niet van de minste. Naar Europese maatstaven beschikken we met de Vlaamse havens over de tweede grootste haven op het vlak van totale trafiek, de snelste containerhaven, de grootste opslagcapaciteit, de grootste staalhaven, het grootste chemische complex, de grootste haven op het vlak van niet-begeleide ro-ro, de grootste autohaven, de grootste gas hub en zeer belangrijke spelers voor quasi alle andere goederen.

De Vlaamse Havencommissie vraagt om in het regeringsbeleid expliciet te kiezen voor het behoud en de versterking van de zeer belangrijke rol die de Vlaamse havens spelen als logistieke draaischijf in Europa en motor van de Vlaamse economie. Dergelijke keuze zou moeten leiden tot belangrijke werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor Vlaanderen.