Memorandum 2014 - Arbeidsmarkt

5.  Arbeidsmarkt

5.1. Onderwijs en arbeidsmarkt

De Vlaamse Havencommissie vraagt aan de Vlaamse Regering om de bestaande lokale samenwerkingsinitiatieven financieel en organisatorisch te ondersteunen.  Coördinatie en afstemming op lokaal en Vlaams niveau en tussen deze niveaus onderling moet maximaal gestimuleerd worden. Vlaanderen moet blijvende inspanningen doen om op continue wijze te werken aan een sterker imago voor de havens en de logistiek. De VDAB moet haar HavenActiePlan actualiseren en moet zich als structurele partner inschakelen in de lokale samenwerkingsinitiatieven. Binnen het decretale kader voor onderwijs is aandacht nodig voor internationale handel & logistiek als te behandelen thema in het leerplan van het vak economie. Daarnaast moet er voldoende arbeidsmarktgericht onderwijs aangeboden blijven om te beantwoorden aan de toenemende behoeften van de sector.

Bepaalde functies in de haven- en logistieke sector prijken traditioneel hoog in de lijst met knelpuntberoepen. Een recente arbeidsmarktbevraging in het Antwerpse havengebied b.v. leert o.m. dat er een zeer grote vraag is naar logistieke bedienden in de brede zin van het woord. Deze vacatures geraken zeer moeilijk ingevuld. Bovendien is de instroom naar logistieke studierichtingen (b.v. bachelor logistiek management) onvoldoende en is de vraag groter dan het aanbod. Promotie- en communicatieinspanningen naar aanleiding van de Vlaamse havendagen en specifieke imago versterkende acties zoals de door Flanders Logistics georganiseerde belevingstour rond logistiek voor middelbare schoolleerlingen kunnen helpen bij het “beïnvloeden?? van een studiekeuze. Vanuit Vlaanderen, de POM’s, de lokale havengemeenschappen of via structurelere samenwerkingsverbanden zoals Talentenstroom in Antwerpen (een samenwerking tussen VDAB, Stad, onderwijs, private havensector, Havenbedrijf Antwerpen, sectorieel vormingsfonds en de provincie) worden nu reeds heel wat initiatieven genomen die de mismatch op de arbeidsmarkt rond haven en logistiek moeten verhelpen: jobbeurzen, verspreiden van educatief materiaal, organiseren van events, uitbreiden van sectorspecifieke opleidingstrajecten voor werkzoekenden, de door Flan-ders Logistics ontwikkelde belevingstour en Havendoedagen op maat van jongeren enz. Met het sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, engageert de sector zich m.b.t. acties en maatregelen inzake afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, competentiebeleid en diversiteit.

Al deze inspanningen ten spijt blijft de mismatch op de arbeidsmarkt prangend actueel en zijn op zowel lokaal als Vlaams niveau goed geconcerteerde acties blijvend nodig.

5.2. Arbeidsmarkt en woon-werkverkeer

De aantrekkelijkheid van de havenzones voor werknemers hangt samen met be-reikbaarheid. De Vlaamse Havencommissie vraagt om collectieve oplossingen, zoals shuttlediensten, die worden ingezet voor het vervoer van en naar economische poorten en bedrijvenzones die niet of onvoldoende worden bediend door het openbaar vervoer, te ondersteunen en hiervoor een kader te voorzien. Eerder al werden succesvolle projecten opgestart in de havens van Antwerpen (I-Bus), Zeebrugge (Havenbus) en Gent (Max Mobiel) en waarbij pendeldiensten van en naar de haven worden aangeboden.